H. Ilya och Jennie
H. Ilya och Jennie

Hund: Hedeforsens Ilya
Korad: 528 p
Förare:  Jennie Guldenphenning

Hedeforens Ilya med förare Jennie är verksamma i Västra Götaland